Investor Relations

Message from Chairman

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีนี้มีแนวโน้มการระบาดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ในหลายสถานที่พบผู้ติดเชื้อลดน้อยลงเป็นอย่างมาก จนได้รับการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจําถิ่น เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าใกล้เข้าสู่การสิ้นสุดของโรคระบาดใหญ่ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีการฟื้นตัวในหลากหลายมิติ ประกอบกับแนวทางการใช้ชีวิตแบบ Living with covid หรือการอยู่ร่วมกับโควิดทําให้หลายๆภาคส่วนเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในด้านเศรษฐกิจนั้นก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน มาตรการคลายล็อคดาวน์และเปิดประเทศในหลายๆประเทศ ทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูง ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าในปี 2565 นี้เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน

ในส่วนการเติบโตของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมช่วงปลายปี 2565 นักลงทุนชาวจีนเริ่มทยอยเข้ามาหาแหล่งลงทุน ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย, เวียดนาม, มาเลเซียและพม่า เป็นจํานวนมากประกอบกับหากประเทศจีนได้มีมาตรการปลดล็อคซีโร่โควิด โดยประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่นักลงทุนชาวจีนสนใจเข้ามาลงทุน เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งในด้านของวัตถุดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรแรงงานที่มีคุณภาพ และเมื่อนักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้คนจะมีรายรับมากขึ้นจากการถูกจ้างงาน เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ มีนโยบายนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว (Eco Friendly) และได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับมาตรการของทางภาครัฐที่กําหนดให้มีความคุมมลพิษอย่างเคร่งครัด

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาค่าแก๊สที่เพิ่มสูงเป็นอย่างมาก ทําให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2565 สถานการณ์ราคาค่าแก๊สได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปี 2566 ราคาค่าแก๊สจะกลับมาสู่ราคาปกติ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯเป็นอย่างดีมาโดยตลอด


(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)
Chairman of the Board of Directors